دستگاه تمام اتوماتیک هورمونی Vidas PC ساخت کشور فراسنه

دستگاه تمام اتوماتیک بیوشیمیHitachi 704 ساخت کمپانی معروفHitachi ژاپن

دستگاه تمام اتوماتیک هماتولوژیNihon Kohden Celltac ES ساخت کمپانی Nihon Kohden ژاپن

دستگاه LeNA ساخت کشور ایتالیا

دستگاه تمام اتومانیک Easy Lyte ساخت کشور امریکا

دستگاه Genius PA54 ساخت کشور امریکا

این دستگاه بصورت اتوماتیک قادر به ارائه پارامترهای مختلف مانند: کانت – مورفولوژی – اندکس های حرکتی به روی نمونه Semen می باشد.

دستگاه Coatron M1 ساخت کشور امریکا

دستگاه تمام اتوماتیک آنالیز ادرار UriSed

1

این دستگاه توانایی اندازه گیری D.Dimer – Hb A1c  و CRP  با دقت بسیار بالا را دارا می باشد.

زمان جوابدهی این دستگاه حدود 3 دقیقه می باشد.